اس ام اس های دانشجویی,جدیدترین اس ام اس های دانشجویی,

مکان خوابگاه:نوبت کیه چایی دم کنه

بچه ها:کی چایی میخوره تو این گرما؟
وقتی من با لیوان چایی میام تو اتاق
بچه ها:نمیدونی چهار نفریم یه لیوان چایی دم کردی بیشعور؟